Επικοινωνία

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι

deti@minedu.gov.gr